Stadgar för Insamlingsstiftelsen Blåljus i samverkan

§1 Insamlingsstiftelsen vars namn är INSAMLINGSSTIFTELSEN BLÅLJUS I
SAMVERKAN, har bildats enligt stiftelseurkund daterad 2017-08-30, som
tillsammans med dessa stadgar utgör Stiftelseförordnandet.

§2 Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera
blåljuspersonal i Sverige och i utlandet. Ändamålet tillgodoses genom anslag till
den eller dem styrelsen utser.
Insamlingsstiftelsen är politiskt och religiöst obunden.
Insamlingsstiftelsen ska dessutom verka för att information sprids om det
komplexa med att arbeta i ett blåljusyrke samt det utsatthet som finns för dessa
yrken.

§3 Stiftelsens styrelse skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Högst två
suppleanter kan därutöver utses. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan
bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet
ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval beslutas i
förekommande fall av styrelsen. Vid ledamots/suppleants avgång utses
efterträdare av styrelsen. Samtliga ledamöter skall delta vid respektive
beslutstillfälle och beslutet skall vara enhälligt. Kan enighet i personfrågan inte
uppnås skall efterträdare utses av tillsynsmyndigheten.

Den första styrelsen skall bestå av:                                                                                             

Daniel Persson
Pär Johansson
Jonas Borgström
Anders Hallqvist

§4 Styrelsen väljer inom sig ordförande. Styrelsen väljer inom eller utom sig de
övriga funktionärer de finner nödvändiga.

§5 Till styrelsen skall utgå skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade
kostnader.

§6 Styrelsen har sitt säte i Kungsbacka kommun.

§7 Stiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser. Initialt kommer
insamlingsstiftelsens stiftare Pär Johansson, Anders Hallqvist och Jonas
Borgström inneha denna teckningsrätt var och en för sig.

§8 Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs och kallar till
dessa skriftligen eller muntligen. Nödvändig dokumentation skall åtfölja
kallelsen när det är fråga om större beslut.

§9 När inte annat föreskrivs enligt dessa stadgar är styrelsen beslutför med minst
tre ledamöter närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet när inte annat
föreskrivs i stadgarna. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

§10 Vid stiftelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av
ordföranden jämte den eller de personer som vid varje tillfälle utses. Protokollen
skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§11 Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är
förvarad på fullt betryggande sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga
avkastning.

§12 De medel som inflyter efter insamlingar och bidrag skall bilda en självständig
förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål.
Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel
och dess avkastning genom att utdela anslag till personer och/eller
organisationer som främjar stiftelsens syfte. Stiftelsens styrelse beslutar om
anslag av de samlade resurserna jämte avkastningen.

§13 För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara
kalenderår.

§14 Av stiftarna förordnad revisor Krister Holmgren fullgör sitt uppdrag tills vidare.
Efterträdare utses av tillsynsmyndigheten.

§15 Senast den 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års
räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom en månad skall avge
revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i
enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning. Förvaltningsoch
revisionsberättelser skall överlämnas till Länsstyrelsen Västra Götalands
län.

§16 Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig
styrelse, dock under förutsättning av att ändringen icke strider mot stiftelsens
syfte och ändamål enligt stiftelseurkunden.

§17 Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

§18 Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker om detta enligt då gällande
bestämmelser. I samband med detta skall förordnas angående stiftelsens
tillgångar som i första hand bör fortsätta att tjäna i urkunden angivet ändamål.
Ansökan om upplösning skall föregås av ett beslut härom, fattat av en enhällig
och fulltalig styrelse.

Uddevalla 30 augusti 2017

Insamlingsstiftelsen Blåljus i samverkan

Styrelsen